Què són els Trastorns de la Conducta Alimentària?

A les darreres dècades, els trastorns de la conducta alimentària, a partir d’ara TCA, han adquirit una gran importància degut a la seva gravetat, complexitat i dificultat per establir un diagnòstic a totes les seves àrees i tractament específic. Els TCA són trastorns amb una etiologia multifactorial on intervenen factors genètics, biològics, de personalitat, familiars i culturals. En els estudis són pocs els casos de TCA que no siguin occidentals.
Hi ha poques dades sobre els costos directes i indirectes que impliquen els TCA, però segons un estudi alemany del 2002, en el cas de l’anorèxia nerviosa, la mitjana dels costos d’hospitalització és 3’5 vegades superior a la mitjana general d’hospitalització.

Les estimacions sobre la incidència i prevalença dels TCA varien segons la població estudiada i els instruments d’avaluació. Es destacable l’augment de la prevalença en països desenvolupats o en vies de desenvolupament, en els estudis de TCA en el món no occidental la prevalença és molt més baixa i troben que molts dels casos descrits són de persones que d’alguna forma han tingut una vinculació amb el món occidental. També és cert que els TCA es troben a la literatura des de temps antics, però no està tant clar que el criteri de por al menjar existís, la gent deixava de menjar amb altres motivacions que no eren la d’aprimar-se, una motivació molt lligada a la generalització del model estètic.

Altre punt que destaca la importància dels TCA és l’edat d’aparició, en principi l’adolescència i la joventut van ser la primera població més afectada, però cada vegada més, el rang de població és més ampli i trobem des de nens amb problemes per controlar el pes, ja sigui per excés de menjar o per restricció alimentària, a persones de més edat que comencen a tenir problemes alimentaris.

Els trastorns de la conducta alimentària constitueixen un grup de trastorns mentals caracteritzats per una conducta alterada davant la ingesta alimentària o l’aparició de comportaments pel control del pes. Aquesta alteració porta com a conseqüència problemes en el funcionament psicosocial de l’individu a més de problemes físics. Dins les actuals classificacions diagnostiques dels TCA incloem l’Anorèxia Nerviosa, la Bulímia Nerviosa i altres alteracions menys específiques denominades Trastorns de la Conducta Alimentària no Especificats.