Grup terapèutic per familars de TLP

La UOTA ofereix aquest servei per a familiars de persones amb trastorn de la personalitat. La nostra filosofia des de començament és la gran importància que tenen els familiars per la superació de tots els problemes mentals. Moltes vegades són culpats de l’inici del problema però també tenen una gran importància en la solució, nosaltres volem destacar el paper que poden tenir per solucionar el problema que estant vivint tot l’entorn familiar.

L’entorn més proper, que acostuma a ser la família, d’una persona amb trastorn de la personalitat acostuma a estar molt afectat i a funcionar amb dinàmiques poc saludables per a cada membre de la família.

Aquests grups són psicoeducatius, on es donen pautes d’actuació en diferents situacions problemàtiques sense centrar-nos exclusivament en els exemples que les persones poden aportar, intentant obrir camí més enllà, per a futures situacions. Es treballen aspectes com entendre la psicopatologia del familiar afectat, la comunicació entre els membres de la família i pautes per saber com abordar situacions de crisi.

Basant-nos en el llibre “Llenando el vacio”, els familiars assistents a les sessions avancen aprenent formes de comportament i de relació diferents que augmenten el benestar de la família millorant les seves relacions i contribueixen molt positivament a la millora terapèutica del familiar afectat.