Centre Concertat

Centre concertat amb l’assegurança escolar, des de 3r ESO als 27 anys l’assegurança escolar dona cobertura als trastorns de l’alimentació. Pots consultar més informació a la web de la seguretat social.

Dins de les malalties protegides per l’Assegurança Escolar es troba la neuropsiquiatria que inclou el tractament en règim d’internament o ambulatori dels processos neuropsiquiàtrics que, per la seva gravetat, afecten la continuïtat dels estudis, exclosos els anomenats trastorns del desenvolupament psicològic i del comportament i de les emocions, de començament habitual en la infància i l’adolescència.

Les sessions de psicoteràpia realitzades per psicòlegs s’inclouen sempre que siguin prescrites per un psiquiatra.

La sol·licitud de prestació es pot presentar en qualsevol CAISS:

Quan es tracte de prestacions econòmiques, la sol·licitud serà resolta per la direcció provincial de l’INSS on s’haja presentat la sol·licitud.

Quan es tracte de prestacions sanitàries, la sol·licitud serà resolta per la direcció provincial de l’INSS on s’haja dispensat l’assistència sanitària, amb independència de la província on figure matriculat l’estudiant o la de residència de la unitat familiar.

Terminis

Totes les prestacions derivades d’accident escolar: 1 any.

Les prestacions sanitàries s’han de sol·licitar amb caràcter previ a l’assistència mèdica per al reconeixement del dret, amb l’excepció següent: en casos d’urgència degudament acreditada pel facultatiu, es pot presentar en el termini de 5 anys.

Les prestacions econòmiques i gastos de sepeli que no deriven d’accident escolar: 5 anys.

Les prestacions per infortuni familiar: 5 anys, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Documents que han d’acompanyar la sol·licitud

Exhibició dels documents següents en original i en vigor

 • DNI o Llibre de Família
 • Estrangers, document acreditatiu d’identitat

Presentació dels documents següents o fotocòpia compulsada o còpia per procedir a la seva compulsa

Per als estudiants no universitaris, certificat del centre d’estudis on s’especifique el curs i especialitat que realitzen, així com l’abonament de quotes de l’assegurança escolar.

Per als estudiants universitaris, resguard de l’imprés de matrícula en què conste el curs, les assignatures i el pagament de la quota de l’assegurança escolar.

La documentació assenyalada en el punt anterior, referida al curs anterior al de la sol·licitud, a l’efecte de justificar la cotització d’un any, excepte en cas d’accident escolar, prestació d’infortuni familiar i tocologia (queden exempts d’aquest requisit els estudiants que, durant l’any acadèmic anterior, hagen realitzat l’últim curs dels estudis no inclosos en l’assegurança escolar).

Prestacions sanitàries:

 1. Derivades d’accident escolar:
  • Informe d’accident, que s’emplenarà en el punt 4 de la sol·licitud.
  • Certificat mèdic de baixa.
 2. Cirurgia, tocologia, neuropsiquiatria i tuberculosi pulmonar i òssia:
  • Certificat mèdic oficial en el qual conste el facultatiu que hi va prestar l’assistència mèdica, amb indicació del número de col·legiat, domicili del centre o consulta, especialitat, data i centre hospitalari de l’ingrés, si és el cas, diagnòstic, tractament prescrit i temps aproximat necessari per a la seua curació.
  • El certificat anterior podrà substituir-se per l’informe d’urgència mèdica, quan procedisca.
  • Per a neuropsiquiatria, el psiquiatre haurà d’indicar el diagnòstic segons les classificacions internacionals DSM-III-R o CIE/10, la descripció breu de l’estat actual del pacient, el tractament farmacològic i teràpia psicològica indicada i si aquesta última serà realitzada per un psicòleg o pel propi psiquiatre.
 3. Fisioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia i renyó artificial:
  • A més d’allò que s’ha indicat en el punt anterior, un historial mèdic que motivi la sol·licitud, en el qual s’indicarà el nombre de sessions, el seu tipus i el pressupost total del tractament.

La sol·licitud de totes les prestacions recollides en els punts 2 i 3 d’aquest apartat serà prèvia a l’assistència mèdica per al reconeixement del dret. Només en els casos de extrema urgència, acreditada pel facultatiu, podrà presentar-se en el termini de 5 anys.